Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • indywidualnych porad prawnych
 • obsługi prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, organami ścigania, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzania pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (odwołań, zażaleń, apelacji, sprzeciwów, zarzutów, kasacji, skarg kasacyjnych) oraz opinii prawnych
 • przygotowywania pism przedsądowych i występowania w postępowaniach polubownych
 • analizy oraz sporządzania umów oraz aktów korporacyjnych

Pomoc prawna obejmuje poszczególne dziedziny prawa, w szczególności:

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę w trybie zwyczajnym oraz w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego
 • postępowanie egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika
 • sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku)
 • sprawy rodzinne, w tym sprawy rozwodowe i alimentacyjne
 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności, ochrony posiadania, ochrony własności, zasiedzenia, uwłaszczenia
 • dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń
 • roszczenia odszkodowawcze i dotyczące zadośćuczynienia
 • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów w obrocie cywilnoprawnym
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu sądowym, m.in.: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie cywilnoprawnym
 • uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • ustalanie nieważności umów lub niektórych postanowień umownych
 • sprawy dot. tzw. "skargi pauliańskiej"

Windykacja należności

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie windykacji należności, począwszy od postępowania polubownego (wezwania do zapłaty, zawezwania do próby ugodowej), poprzez postępowanie sądowe (wniesienie pozwu, reprezentacja w toku postępowania), aż po czynności egzekucyjne (uzyskanie klauzuli wykonalności, reprezentacja w postępowaniach przed Komornikami Sądowymi).

Kancelaria świadczy również usługi prawne w celu zabezpieczenia interesów dłużników, w szczególności pomoc w polubownym uregulowaniu należności (pomoc w ugodowym załatwianiu sporów), sporządzenia powództw przeciwegzekucyjnych, czy też skarg na czynności komornika.

Prawo gospodarcze

 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek
 • rejestrowanie spółek (przygotowywanie wniosków o wpis lub zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • dochodzenie należności (wierzytelności) przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (komorniczym)
 • dochodzenie należności od członków zarządu spółek kapitałowych bądź wspólników spółek osobowych w przypadku niewypłacalności spółek
 • wyłączenie wspólnika ze spółki
 • zaskarżanie uchwał wspólników spółek, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki
 • łączenie spółek, podział spółek, przekształcanie spółek
 • pomoc w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
 • ochrona własności przemysłowej

Prawo administracyjne

 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów administracji lub zażalenia na postanowienia
 • skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • postępowanie w sprawie uzyskania koncesji lub zezwoleń

Kancelaria zapewnia również pomoc prawną dla organów administracji publicznej, w szczególności w ramach obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pracodawcy albo pracownika w przypadku sporu na tle stosunku pracy
 • bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy (w miejsce umowy cywilnoprawnej np. zlecenia, o dzieło)
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, żądanie przywrócenia do pracy
 • odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • zapłata zaległego wynagrodzenia, odpraw, wynagrodzenia za nadgodziny
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu
 • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych
 • ustalenie praw do zasiłków

Prawo karne

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych przestępstwem:

 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania karnego w charakterze pełnomocnika
 • sporządzanie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu osoby pokrzywdzonej przestępstwem
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia albo nawiązki na rzecz pokrzywdzonego od sprawcy przestępstwa

Pomoc prawna dla podejrzanych/oskarżonych/skazanych:

 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (przed prokuratorem, policją)
 • obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego
 • sporządzanie wszelkich wniosków w postępowaniu, apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania
 • dochodzenie od Skarbu Państwa odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie kary, środków karnych, niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie.