Wynagrodzenie za usługi radcy prawnego ustalane jest indywidualne z każdym Klientem i uzależnione od rodzaju sprawy oraz zakresu świadczonej pomocy prawnej.

Kancelaria nie świadczy pomocy prawnej w drodze telefonicznej, dlatego też w pierwszej kolejności konieczne jest spotkanie z radcą prawnym, celem ustnego omówienia sprawy. W wielu przypadkach już samo skorzystanie z indywidualnej porady może okazać się wystarczające do wyjaśnienia zagadnienia prawnego. Koszt indywidualnej porady prawnej zależy wówczas od stopnia skomplikowania sprawy.

W przypadkach przekraczających zakres pojedynczej porady prawnej, istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w oparciu o przyjęty indywidualnie system rozliczenia.

Najczęściej stosowne sposoby regulowania wynagrodzenia, to:

Od danej sprawy

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. Wynagrodzenie płatne jest z góry, zaliczkowo lub ratalnie. Istnieje możliwość ustalenia bazowo niższej kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem dodatkowej premii za sukces.

Ten system przewidywany jest dla spraw wymagających postępowania przed sądami lub organami administracji i uwzględnia nakład pracy konieczny do reprezentacji Klienta w całym toku postępowania lub w danej instancji – w zależności od indywidualnych ustaleń.

Ryczałtowy

Wysokość wynagrodzenia jest stała w danym okresie rozliczeniowym, najczęściej w ciągu miesiąca kalendarzowego, niezależnie od czasu poświęconego dla Klienta.

System ryczałtowy stosowany jest w przypadku stałej obsługi prawnej.

Godzinowy

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w stosunku do liczby godzin przeznaczonych na wykonanie danego zlecenia. Stawka za godzinę pracy ustalana jest indywidualnie z Klientem i obowiązuje przez cały czas realizacji zlecenia.

System godzinowy stosowny jest najczęściej w sprawach, w których nie ma możliwości przewidzenia z góry ilości czasu koniecznego do realizacji danego zlecenia.

Mieszany (ryczałtowo-godzinowy)

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w systemie ryczałtowym, jednakże z założeniem przeznaczenia na rzecz Klienta określonej liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym.

Po przekroczeniu liczby godziny określonych w ryczałcie, Klient skorzystać może z indywidualnie ustalonej (preferencyjnej) stawki za każdą kolejną godzinę pracy prawnika.

System mieszany stosowany jest w przypadku stałej obsługi prawnej, w sytuacji gdy Klient nie jest w stanie przewidzieć z góry zakresu zapotrzebowania na pomoc prawną lub jego potrzeby różnią się w zależności od indywidualnych czynników.